Werkkostenregeling.Net

Werkkostenregeling.net vernieuwt

hart

Nu de werkkostenregeling op 1 januari 2015 voor iedere werkgever verplicht wordt en er de nodige wijzigingen hebben plaatsgevonden dachten we dat het hoog tijd werd de site te vernieuwen en aan te passen aan alle veranderingen. Tevens gaan we meer aandacht besteden aan al het andere nieuws op het gebied van de loonheffingen.De veranderingen gaan we geleidelijk doen.

Al het Actuele nieuws tref je hier aan.

Klik hier om naar de "oude" site te gaan.

Video tutorials over de werkkostenregeling en andere loongerelateerde onderwerpen zijn verzameld op deze pagina.

 

 

 

 

Werkkostenregeling.net WKR-films op Youtube
Op een rustig moment op een iets andere manier te weten komen wat de WKR inhoudt en welke stappen u moet nemen? Bekijk de filmpjes op Youtube.

8stappen

De WKR in 8 stappen

WKR: Het loonbegrip

Het loonbegrip onder de WKR

Wat verandert er in 2015 met betrekking tot de werkkostenregeling?

De werkkostenregeling wordt verplicht per 1 januari 2015. Daarnaast is in het Belastingplan 2015 een aantal wijzigingen voorgesteld met betrekking tot de werkkostenregeling. Deze wijzigingen moeten deels nog worden uitgewerkt in de definitieve Uitvoeringsregeling Loonbelasting 2011. De voorgestelde wijzigingen zijn de volgende:

 • Verlaging van de vrije ruimte;
 • Veperkte en strikte vorm van het noodzakelijkheidscriterium;
 • Omzetting van een aantal werkplek gerelateerde voorzieningen in gerichte vrijstellingen;
 • Herinvoering van een regeling voor onbelaste personeelskortingen;
 • Invoering van een nieuwe en eenvoudigere afrekensystematiek;
 • Introductie van een concernregeling voor de werkkostenregeling;
 • Buitenlandse boetes.

Verlaging van de vrije ruimte

Om een aantal van de voorgestelde wijzigingen te kunnen financieren is voorgesteld de vrije ruimte te verlagen van 1,5% tot 1,2% van de fiscale loonsom. Dit betekent dat voor veel werkgevers de werkkostenregeling minder goed uitpakt, ook in samenhang met de andere veranderingen.
 

Beperkte en strikte vorm noodzakelijkheidscriterium

Voor gereedschappen, computers, mobiele communicatiemiddelen en dergelijke apparatuur - die naar het redelijke oordeel van de inhoudingsplichtige noodzakelijk zijn voor de behoorlijke vervulling van de dienstbetrekking, met inbegrip van het bijbehorende datatransport en de voor het gebruik in het kader van dienstbetrekking benodigde programmatuur en dergelijke - is voorgesteld dat deze onbelast vergoed, verstrekt of ter beschikking gesteld kunnen worden mits deze noodzakelijk zijn voor de uitoefening van de dienstbetrekking.
 
Noodzakelijk wordt in dit verband uitgelegd als “zonder meer nodig”. Zonder meer nodig betekent dat zonder de voorziening de dienstbetrekking niet goed kan worden uitgeoefend en impliceert dat de voorziening in ieder geval daadwerkelijk bij de uitoefening van de dienstbetrekking gebruikt wordt. Gebruikt de werknemer de voorziening niet meer, dan dient deze aan de werkgever terug te worden gegeven (of tegen de restwaarde daarvan te worden gekocht of vergoed). De omvang of de intensiteit van het gebruik is indicatief, maar op zichzelf beschouwd niet doorslaggevend. Aan het voldoen van de toets staat niet in de weg dat veel werk in theorie ook mogelijk zou kunnen zijn zonder de betreffende voorziening of met een andere voorziening. Waar het om gaat is dat de inhoudingsplichtige zich in redelijkheid op het standpunt kan stellen dat de voorziening zonder meer nodig is voor de behoorlijke vervulling van de dienstbetrekking en dus overtuigend gericht is op een optimale bedrijfsvoering.
 
Als de werknemer werkzaamheden verricht in de functie van bestuurder of commissaris van de inhoudingsplichtige dan geldt een verzwaarde bewijslast: de inhoudingsplichtige moet aannemelijk maken dat de voorziening een voor de behoorlijke vervulling van de dienstbetrekking van de desbetreffende werknemer gebruikelijke voorziening is.
 
De vrijstelling geldt eveneens niet als de werknemer in ruil voor de verstrekking etc. afziet van een ander beloningsbestanddeel, zoals (overwerk)loon of verlof en/of als de werknemer een budget krijgt voor de uitoefening van zijn dienstbetrekking en daar vrijelijk over kan beschikken.
 

De introductie van het noodzakelijkheidscriterium vonden wij in eerste instantie een goede zaak. Er wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen vergoeden, verstrekken en ter beschikking stellen. Bovendien is het noodzakelijkheidscriterium ook van toepassing op bovenbedoelde voorzieningen die niet op de “werkplek” worden gebruikt, maar bijvoorbeeld alleen in de woning van de werknemer. Maar de verscherping van het noodzakelijkheidscriterium (noodzakelijk is gelijk aan zonder meer nodig) betekent naar onze mening dat er (veel vaker) discussie zal ontstaan met de fiscus. Dat zal des te meer het geval zijn bij de directeur (groot) aandeelhouder die aan zal moeten tonen dat de voorziening “gebruikelijk” is.

Omzetting werkplek gerelateerde voorzieningen in gerichte vrijstellingen

Een aantal zaken die nu (mede) op de werkplek ter beschikking wordt gesteld mag vanaf volgend jaar ook belastingvrij vergoed of verstrekt worden. Volgens de gepubliceerde concept 'Uitvoeringsregeling Loonbelasting' zit het in de eerste plaats op Arbovoorzieningen, waarbij de vrijstelling ook geldt als de voorziening wordt gebruikt of verbruikt op elke plek waar uitvoering wordt gegeven aan het Arbobeleid van de werkgever. Daarnaast komt er een vrijstelling voor “hulpmiddelen” die voor tenminste 90% zakelijk worden gebruikt, en ook op een plek buiten de feitelijke werkplek (waar Arboverplichtingen voor de werkgever gelden) kunnen worden gebruikt.
 
Let op! Een zeer belangrijk knelpunt in de huidige werkkostenregeling wordt niet aangepakt: het parkeren bij de werkplek met een privé auto. Als de werkgever op de parkeerplek geen verplichtingen uit hoofde van de Arbowet heeft, dan loopt hij het risico 80% belasting te moeten betalen over die parkeerplek.
 

Herinvoeringregeling onbelaste personeelskortingen

Onder de huidige werkkostenregeling geldt geen belastingvrije kortingsregeling meer voor producten en diensten uit het eigen bedrijf. In het Belastingplan 2015 wordt voorgesteld deze wel weer in te voeren per 2015. De werkgever mag dan weer belastingvrij 20% korting geven op de waarde in het economische verkeer van branche-eigen producten of diensten. Dit kan dan weer tot maximaal € 500 per jaar.
 

Invoering nieuwe en eenvoudigere afrekensystematiek

De afrekensystematiek wordt sterk vereenvoudigd. De inhoudingsplichtige die de vrije ruimte overschrijdt, hoeft pas af te rekenen bij de eerste aangifte of afdracht over het eerste tijdvak in het nieuwe kalenderjaar. Eerder afdragen mag overigens ook.
 

Introductie concernregeling

De werkkostenregeling mag (maar hoeft niet) vanaf 2015 ook op concern niveau worden toegepast. De eventueel te betalen belasting wordt aangegeven en afgedragen door de tot het concernverband behorende inhoudingsplichtige met het grootste bedrag aan loon waarover in het kalenderjaar loonbelasting is betaald. Iedere individuele inhoudingsplichtige is hoofdelijk aansprakelijk voor de gehele schuld als die inhoudingsplichtige de eindheffing niet of niet geheel voldoet.
 
Een inhoudingsplichtige behoort tot een concern als gedurende heel het kalenderjaar:
 • de inhoudingsplichtige voor ten minste 95% belang heeft in een andere inhoudingsplichtige of
 • die andere inhoudingsplichtige voor ten minste 95% belang heeft in de inhoudingsplichtige of 
 • een derde voor ten minste 95% belang heeft in de inhoudingsplichtige, terwijl deze derde tevens voor ten minste 95% belang heeft in die andere inhoudingsplichtige.
De concernregeling gaat ook gelden voor stichtingen en verenigingen die het gehele jaar zo met elkaar verweven zijn dat zij in financieel, organisatorisch en economisch opzicht een eenheid vormen.
 

Buitenlandse boetes

Vanaf 1 januari 2015 gaat gelden dat (ook) door buitenlandse autoriteiten opgelegde boetes (conform de Nederlandse) niet meer in de vrije ruimte kunnen worden ondergebracht of met eindheffing kunnen worden belast.
 

Conclusie  

De voorgestelde veranderingen van de werkkostenregeling bevatten enkele verbeteringen, maar wij verwachten ook dat een aantal werkgevers erop achteruit zal gaan, zowel ten opzichte van de oude regels als ten opzichte van de huidige werkkostenregeling. 

 

 

Meer weten over de werkkostenregeling?

Neem deel aan onze workshops of webinars over de werkkostenregeling 2015 of onze landelijke Actualiteitendagen en ontvang gratis de uitgebreide documentatieset over de werkkostenregeling, inclusief de BDO Werkkostenindicator 2015.
 
Of neem contact op met één van de  specialisten Loon- en Premieheffing van BDO

 

 

Wat verandert er nog meer?
Op 13 november heeft de Tweede Kamer ingestemd met het Belastingplan 2015. Tijdens de parlementaire behandeling zijn er nog enkele wijzigingen aangebracht. We hebben de belangrijkste zaken op het gebied van de loonbelasting op een rijtje gezet.
 

'Gebruikelijk loon' veranderd

De regeling die ingaat op 'gebruikelijk loon' gaat veranderen. Ten aanzien van de werknemer die arbeid verricht ten behoeve van een lichaam waarin hij of zijn partner een aanmerkelijk belang heeft, wordt vanaf 2015 het loon ten minste gesteld op het hoogste van de volgende bedragen:
 • 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking;
 • het hoogste loon van de werknemers die in dienst zijn van het lichaam, of met het lichaam verbonden lichamen;
 • € 44 000.
Nu geldt dat het loon tenminste 70% bedraagt van een loon van een soortgelijke dienstbetrekking. Dit percentage gaat omhoog naar 75% in 2015.  Ook wordt het loon gerelateerd aan een dienstbetrekking die het meest lijkt op de dienstbetrekking waar het om gaat. 
 
De term “lichaam” of “daarmee verbonden lichamen” wordt niet uitgebreid naar belangen waarop de deelnemingsvrijstelling uit de vennootschapsbelasting van toepassing is.  Deze ongewenste uitbreiding van een in de praktijk conflictgevoelige regeling is hiermee van de baan.
 

Wordt de bewijslastverdeling omgekeerd?

Er is veel discussie ontstaan of de bewijslastverdeling nu wel of niet wordt omgekeerd. De belastingdienst krijgt vanaf volgend jaar de verplichting om op basis van objectieve criteria aannemelijk te maken dat 75% van het loon in de meest vergelijkbare dienstbetrekking hoger ligt dan de salarisnorm. Hierbij kan gedacht worden aan vermelding van de branche, de grootte van het bedrijf uitgedrukt in bijvoorbeeld werknemers of omzet, het werkpakket en de verantwoordelijkheden. De achterliggende gedachte hierbij is dat de bewijslastverdeling tussen belastingplichtigen en de belastingdienst meer in evenwicht moet worden gebracht.
 

De overgangsregeling vervalt

De oorspronkelijk in het belastingplan opgenomen 'overgangsregeling' vervalt. Alle bestaande afspraken met de belastingdienst die lager liggen dan de salarisnorm van € 44.000 blijven gelden. Liggen de afspraken boven deze norm dan vervallen deze. Belastingplichtigen kunnen in dat geval volstaan met het aanpassen van de afspraken met 70% naar 75%. Belangrijk voor de praktijk is dus of er afspraken zijn en zo ja, hoe deze luiden.
 
Dit geldt met name voor afspraken die in het verleden gemaakt zijn zonder toepassing van de gebruikelijkheidsnorm van 30%. Het is de vraag of ook de verplicht voorgeschreven indexering hierbij geldt. We kunnen niet uitsluiten dat de nieuwe wetgeving juist mogelijkheden biedt om het loon lager te stellen met behulp van het nieuwe criterium “meest vergelijkbare dienstbetrekking”.
 

Hoe ziet de nieuwe werkkostenregeling eruit?

De werkkostenregeling wordt, zoals eerder aangekondigd, verplicht per 1 januari 2015. Daarnaast zijn een aantal wijzigingen voorgesteld met betrekking tot de werkkostenregeling in het Belastingplan 2015. Deze wijzigingen moeten deels nog worden uitgewerkt in de definitieve Uitvoeringsregeling Loonbelasting 2011.
De voorgestelde wijzigingen betreffen:
 • De verlaging van de vrije ruimte;
 • Een beperkte en strikte vorm van het noodzakelijkheidscriterium;
 • Omzetting van een aantal werkplek gerelateerde voorzieningen in gerichte vrijstellingen;
 • Herinvoering van een regeling voor onbelaste personeelskortingen;
 • Invoering van een nieuwe en eenvoudigere afrekensystematiek;
 • Introductie van een concernregeling voor de werkkostenregeling.
Om een aantal van de voorgestelde wijzigingen te kunnen financieren is voorgesteld de vrije ruimte te verlagen van 1,5% tot 1,2% van de fiscale loonsom. Dit betekent dat voor veel werkgevers de werkkostenregeling slechter uitpakt. Ook in samenhang bezien met de andere veranderingen. Lees hier het volledige bericht.
 

Personeelsleningen

Zowel onder de oude loonbelastingregels als onder de huidige regels van de werkkostenregeling geldt dat het voordeel van renteloze of laagrentende leningen onbelast is. Mits de rente aftrekbaar is in de inkomstenbelasting. In het Belastingplan 2015 is aangekondigd dat in de (nog te publiceren) Fiscale Verzamelwet 2015 deze regeling zal worden aangepast.
 

WBSO

De afdrachtvermindering speur- en ontwikkelingswerk zal worden beperkt tot werkgevers die voor hun eigen bedrijfsuitoefening Speur- & Ontwikkelingswerkzaamheden verrichten. Voor kennisinstellingen komt de afdrachtvermindering S&O per 1 januari 2015 te vervallen, omdat de kennisinstellingen de subsidie niet altijd of onvoldoende doorgeven aan de opdrachtgevers.
 

Beschikking Geen Loonheffingen (BGL)

Dit wetsvoorstel beoogt de huidige regelgeving met betrekking tot de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) af te schaffen. Let op! Dit is dus een afzonderlijk wetsvoorstel, naast het Belastingplan 2015. Het wetsvoorstel moet nog behandeld worden. Wij verwachten dat het wetvoorstel het in de huidige vorm ook niet zal halen. Echter de Belastingdienst handelt alsof het wetsvoorstel wel al wet is:
 
'Er wordt aan personen die een VAR 2014 hebben, niet automatisch een VAR 2015 gezonden. Op de site van de Belastingdienst staat dat de VAR 2014, bij ongewijzigde feiten en omstandigheden (!) ook voor 2015 geldt, totdat de BGL gaat gelden'.
 
Toch adviseren wij veiligheidshalve  een nieuwe VAR 2015 aan te (laten) vragen. De jurisprudentie met betrekking tot het vertrouwen kunnen ontlenen aan uitlatingen op de site van de Belastingdienst en het Handboek Loonheffingen biedt een zeer wankele basis.
 

Actualiteitendagen 2014: Alle kennis die u nodig heeft!

Wilt u goed voorbereid 2015 in stappen? Alles weten over bovengenoemde onderwerpen maar ook over de nieuwe loonkostensubsidies, de regels rond de auto van de zaak, de nieuwe pensioenregels en de Wet Werk en Zekerheid? Bezoek dan  de Landelijke Actualiteitendagen. Lees hier alles over de actualiteitendagen.
  
Wees er snel bij, want er vindt nog maar 1 Actualiteitendag plaats in 2014 en wel

 

 

 

Hier zijn we binnenkort ook te vinden.

© 2014 Werkkkostenregeling.net Contact Disclaimer