Home Contact

Werkkostenregeling.net

 

Verslag 30%-regeling

Ga naar


De nieuwe workshop
De werkkostenregeling 2015
2 sporen
Totaal vernieuwd en uitgebreid

Alles weten over de Werkkostenregeling? "De Werkkostenregeling 2015: 2 sporen". In de nieuwe workshops gaan we natuurlijk in op de veranderingen en verbeteringen die het ministerie van Financiën voorstelt. Ook aandacht voor "hoe verander ik de arbeidsvoorwaarden", "de onderbouwing van de vaste kostenvergoeding" en "hoe voer ik zelf een scan uit". De nieuwe workshops zijn geschikt voor personen die zich voor het eerst verdiepen in de werkkostenregeling maar door de nieuwe onderdelen ook prima als aanvulling op de workshops die in 2010, 2011,2012 en 2013 gehouden zijn. Lees hier meer over de workshops. Kijk voor meer informatie en de data op www.bdo.nl/alp.
.


 

Verslag Belastingplan 2012
Tijdens de behandeling van het Belastingplan 2012 zijn de nodige op- en aanmerkingen geplaatst bij de aanscherping van de 30%-regeling.

Hieronder volgt de letterlijke tekst uit het Verslag.

 

Maatregelen 30%-regeling

Ten aanzien van de 30%-regeling vragen de leden van de VVD-fractie een inschatting van het mogelijke effect op het aantal kennismigranten in Nederland? Welke effecten zijn er te verwachten voor het internationale onderwijsaanbod in Nederland? En ziet de regering gevolgen voor het (hooggeschoolde) arbeidsaanbod en de Nederlandse kenniseconomie als gevolg van het vervangen van het criterium «specifieke deskundigheid» door een inkomensgrens?

Kan de regering het criterium «gericht vrijgestelde vergoedingen» nader toelichten, alsmede waarop de 150 kilometergrens is gebaseerd?

 

Begrip hebben de leden van de PvdA-fractie voor de wens van de regering om het onbedoelde gebruik van de 30%-regeling in te dammen. Het kan niet zo zijn dat iemand die net over de grens woont en hetzelfde werk doet bij een bedrijf aanzienlijk minder belasting betaalt dan zijn of haar collega die in Nederland woont. Dit neemt niet weg dat op onderdelen de maatregelen lijken door te schieten. Zo stelt de VSNU dat de voorstellen ertoe leiden dat van het bestaande buitenlandse wetenschappelijke personeel straks 85% niet (meer) voldoet aan de 30%-regeling. Dit omdat het overgrote deel van de promovendi en jonge onderzoekers niet voldoet aan het nieuwe salariscriterium. Onderschrijft de regering deze bevindingen? Is de regering bereid om in het bijzonder de salarisgrens van € 26 600 voor kennismigranten onder de 30 jaar op te trekken, zodanig dat de grootste zorgen van de universiteiten kunnen worden weggenomen?

 

De leden van de PVV-fractie stemmen hiermee in. De 30%-regeling is vormgegeven in het Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965, op grond van een aantal delegaties daartoe in de Wet LB 1964. Deze regeling dient een wettelijke regeling te worden.

 

De leden van de CDA-fractie begrijpen dat er onbedoeld gebruik werd gemaakt van de 30%-regeling en steunen het plan om de 30%-regeling beter te richten. Deze leden zijn dan ook erg positief over de verlenging van de inkortingsperiode tot 25 jaar. De leden van de CDA-fractie vragen welke groep ingekomen werknemers door de nieuwe salarisnorm getroffen wordt. Betekent deze nieuwe eis dat een aantal werknemers met een specifieke deskundigheid die we in Nederland goed kunnen gebruiken, de groep dus die we onder de 30%-regeling willen laten vallen, straks geen gebruik meer kunnen maken van de maatregel? Graag een nadere toelichting op het onbedoelde misbruik dat door deze nieuwe eis wordt aangepakt. Verder vragen de leden van de CDA-fractie hoe de eis van 150 kilometer zich verhoudt tot het EU-recht. In dat kader willen deze leden ook graag weten of het onbedoelde gebruik in de grensstreek niet had kunnen worden aangepakt door de eis van schaarsheid wettelijk verder aan te scherpen. Graag een toelichting van de regering op dit punt. Ook vragen de leden van de CDA-fractie zich af of de eis van 150 kilometer niet onredelijk uitwerkt buiten de grensstreek. Verwacht de regering veel onbedoeld gebruik van de 30%-regeling bij een bedrijf uit bijvoorbeeld Amsterdam of Groningen welke een schaarse werknemer met een specifieke deskundigheid uit Noord-Frankrijk aanneemt? Is de regering van mening dat de eis van 150 km in deze gevallen eerlijk en evenredig is? Klopt het dat voor ingekomen werknemers die op 2 januari 2012 tussentijds getoetst worden, feitelijk geen eerbiedigende werking is? Hoe gaat de regering met dit soort gevallen om? De leden van de CDA-fractie willen graag een nadere toelichting op het huidige onbedoelde gebruik en de omvang daarvan van de 30%-regeling. Kan de regering daarbij aangeven hoe het gebruik van de 30%-regeling zich in de laatste vijf jaren heeft ontwikkeld? In welke sectoren en beroepen wordt het meest gebruik gemaakt van de 30%-regeling. Zijn dat ook de sectoren waarvan de regering het wenselijk acht dat daarvoor gebruik wordt gemaakt van de 30%-regeling? Hoe beoordeelt de regering de wenselijkheid van de 30%-regeling bij tandartsen en profvoetballers?

Tot slot hebben de leden van de CDA-fractie begrepen dat in het kader van horizontaal toezicht convenanten met grote belastingadvieskantoren worden afgesloten waarin wordt bepaald dat de beoordeling of een werknemer onder de 30%-regeling valt, aan het advieskantoor wordt overgelaten. Dit heeft de leden van de CDA-fractie zeer verwonderd. Het hoort aan de overheid toe te komen om te beslissen of iemand de 30%-regeling krijgt of niet. Kan de regering toelichten of dit inderdaad in convenanten met grote belastingadvieskantoren wordt geregeld en of dit niet principieel een taak van de overheid is?

 

De leden van de SP-fractie hebben met belangstelling kennisgenomen van de wijzigingen in de 30% regeling. Kan er een overzicht worden gegeven van de huidige afgegeven beschikkingen verdeeld over sectoren danwel beroepen? Hoe zal dit overzicht eruit gaan zien nadat de maatregelen in de wet zijn opgenomen? Kunnen de budgettaire opbrengsten worden uitgesplitst in de vier maatregelen? Wat is de budgettaire opbrengst als de 30%-regeling wordt afgetopt op een inkomen van respectievelijk € 70 000, € 100 000 en € 150 000? Wat levert het budgettair op wanneer heel de 30%-regeling wordt afgeschaft? Wat zijn volgens de regering de belangrijkste redenen om de 30%-regeling te behouden? Een van de maatregelen is de salarisnorm voor een specifieke deskundigheid. Waarom is deze norm op € 50 619 gesteld en niet zoals in het Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen op € 45 000? Welke sectoren danwel beroepen die nu gebruik maken van de 30%-regeling zullen door deze maatregel geen gebruik meer kunnen maken van de 30%-regeling? Is voor deze beroepen dan geen «specifieke deskundigheid» nodig of is de «specifieke deskundigheid» in Nederland dan niet of schaars aanwezig? Een andere maatregel is de 150 kilometergrens.

 

De leden van de SP-fractie vragen de regering of met deze maatregel eigenlijk gewoonweg gesteld wordt dat wanneer je gebruik wil maken van de 30%-regeling, je naar Nederland moet verhuizen. Betekent deze maatregel dat alle ingekomen werknemers vanuit België niet meer onder de regeling vallen? Beschikken deze werknemers dan niet over een specifieke deskundigheid die in Nederland niet of schaars aanwezig is? Welke sectoren danwel beroepen die nu gebruik maken van de 30%-regeling zullen door deze maatregel geen gebruik meer kunnen maken van de 30%-regeling? Hoe zit het bijvoorbeeld met de medisch specialisten die in Nederland werken, maar in het buitenland wonen? Kunnen deze medisch specialisten worden vervangen door medisch specialisten die woonachtig zijn in Nederland of wordt deze groep eigenlijk verplicht om te verhuizen?

 

De leden van de fractie van D66 constateren dat de regering het misbruik van de 30%-regeling wil tegengaan. De leden zijn echter bezorgd over de effecten van de maatregel met name door het invoeren van een de inkomensgrens. In het Belastingplan worden vier maatregelen genomen voor inperking van de 30%-regeling. Kan de regering per onderdeel aangeven wat de verwacht budgettaire opbrengst is voor 2012, deze kabinetsperiode en structureel? De leden van de fractie van D66 zijn van mening dat misbruik en onbedoeld gebruik van de regeling tegengegaan moet worden, maar dat hier scherp moet worden gelet op neveneffecten. Deze leden constateren dat het bijvoorbeeld zeer lastig wordt voor onderwijsinstellingen om internationale docenten te werven, omdat hun salaris te laag is om in aanmerking te komen voor de regeling. Kan de regering toelichten waarom dergelijke groepen buiten de regeling dienen te vallen? Hoe wordt er omgegaan met kenniswerkers die een specifieke deskundigheid bezitten maar niet aan de salarisnorm voldoen. Is de regering van mening dat deze specifieke deskundigheid slechts kan worden afgemeten aan het salaris? De leden van de fractie van D66 constateren dat Nederland in vergelijking met andere landen al een relatief hoog toptarief heeft op de inkomstenbelasting. Met versobering van de 30%-regeling kan Nederland daarom onaantrekkelijker worden voor kenniswerkers met een lager inkomen. Kan de regering een vergelijking maken met andere Westerse landen en de regelingen die daar worden gehanteerd om expats en kenniswerkers te faciliteren? De leden van de fractie van D66 constateren dat in de memorie van toelichting staat dat de salarisnorm voor de 30%-regeling refereert aan het loon dat bij de werknemer wordt belast (het loon exclusief gericht vrijgesteld vergoedingen). Onder belast loon valt ook variabel loon zoals winstdeling of prestatieloon. Kan de regering aangeven hoe met dergelijke looncomponenten zal worden omgegaan in het kader van de 30%-regeling? De leden van de fractie van D66 constateren dat werknemers die woonachtig zijn in het buitenland in een gebied dat aansluit op de grens van Nederland worden uitgesloten van de 30%-regeling door de definitie van een «ingekomen werknemer» aan te passen. Op grond van de nieuwe definitie moet het gaan om een werknemer die voor tewerkstelling in Nederland op een afstand (straal) van ten minste 150 kilometer van de Nederlandse grenzen woonachtig was. Kan de regering bevestigen dat, nu wordt gesproken van «een gebied dat aansluit op de grens van Nederland», alleen werknemers woonachtig in België en Duitsland kunnen worden getroffen door de 150-km bepaling in de regeling? De leden van de fractie van D66 constateren verder dat een werknemer die van werkgever wisselt de 30%-regeling onder voorwaarden kan voortzetten mits onder meer opnieuw aannemelijk wordt gemaakt dat de werknemer kwalificeert voor de 30%-regeling. Kan de regering bevestigen dat een werknemer die de 30%-regeling is toegekend vóór 1 januari 2012 in dat geval niet zal worden afgewezen op basis van het niet voldoen aan het nieuwe salariscriterium of de 150-km bepaling?

 

De leden van de fractie van GroenLinks vinden de 30%-regeling nog steeds buiten proportie. Kan de regering aangeven welke van de ons omringende landen dit soort regelingen kent en of hierin ook maxima zijn opgenomen voor de fiscale aftrek of dat een gerichtere doelgroep wordt bediend. Hoeveel mensen maken nu gebruik van de mogelijkheid in deze regeling om niet onder de Nederlandse belastingplicht te vallen zodat zij geen belasting in box 3 hoeven te betalen over hun spaargeld? Kan de regering een inschatting geven van de gemiddelde werkelijke extra kosten die expats moeten maken in vergelijking met de gemiddelde fiscale aftrek? De 30%-regeling voor buitenlandse werknemers heeft een inkomenseis en een toets op specifieke deskundigheid. De leden van de ChristenUnie-fractie vragen of er cijfers beschikbaar zijn over de omvang van de groep waarvoor specifieke deskundigheid getoetst moet worden en in welke sectoren komt dit het meest voor. Welke gevolgen verwacht de regering van de wijziging van de 30%-regeling voor Nederland als vestigingsland voor hoogopgeleiden? Op welke manier wordt voorkomen dat budgettaire gevolgen van de 30%-regeling voor onderwijsinstellingen met een groot aandeel buitenlandse docenten niet worden afgewenteld op de kwaliteit van onderwijs?