Home Contact

Werkkostenregeling.net

 

FAQ Dubbele huisvesting

.

Ga naar


De nieuwe workshop
De werkkostenregeling 2015
2 sporen
Totaal vernieuwd en uitgebreid

Alles weten over de Werkkostenregeling? "De Werkkostenregeling 2015: 2 sporen". In de nieuwe workshops gaan we natuurlijk in op de veranderingen en verbeteringen die het ministerie van Financiën voorstelt. Ook aandacht voor "hoe verander ik de arbeidsvoorwaarden", "de onderbouwing van de vaste kostenvergoeding" en "hoe voer ik zelf een scan uit". De nieuwe workshops zijn geschikt voor personen die zich voor het eerst verdiepen in de werkkostenregeling maar door de nieuwe onderdelen ook prima als aanvulling op de workshops die in 2010, 2011,2012 en 2013 gehouden zijn. Lees hier meer over de workshops. Kijk voor meer informatie en de data op www.bdo.nl/alp.
.


 

Oude regels
Huisvesting buiten de woonplaats van de werknemer kan gedurende maximaal 2 jaar onbelast vergoedt of verstrekt worden. Voor werknemers die van de 30%-regeling gebruik maken, geldt dat niet. De kosten van dubbele huisvesting worden geacht in de 30%-vergoeding te zitten. Voor werknemers die wel recht hebben op een onbelaste vergoeding voor extraterritoriale kosten maar geen gebruik (kunnen) maken van de 30%-regeling mag maximaal 10 jaar een onbelaste vergoeding / verstrekking van dubbele huisvesting worden gegeven.

 

Werkkostenregeling
Onder de nieuwe werkkostenregeling mag alleen korte tijdelijke dubbele huisvesting onbelast worden vergoed of verstrekt.
Bedoeld is daarmee dubbele huisvesting in verband met een dienstreis (hotel bijvoorbeeld) of gedurende een tijdelijk project of werkzaamheid. Onder tijdelijk project valt ook de proeftijd.

De werknemer die (permanent) op een andere werkplek gaat werken en in afwachting van zijn verhuizing dubbele huisvestingskosten heeft, kan deze niet meer onbelast vergoed of verstrekt krijgen.

Deze dubbele huisvesting mag in het forfait worden ondergebracht en / of met eindheffing worden belast.

Voor 30%-ers en werknemers uit het buitenland die hun extraterritoriale kosten onbelast vergoed kunnen krijgen veranderen de regels niet.

De Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011bevat daarnaast waarderingsregels voor (dubbel) huisvesting op de werkplek. Dubbele huisvesting aan boord van schepen en andere werkplekken waarbij men zich aan de huisvesting niet kan onttrekken is onbelast.

 

Jurisprudentie 2013 en mededeling Staatssecretaris van Financiën.

Geen cassatie tegen uitspraak vergoeden dubbele huisvesting
Wat betekent dat onder de werkkostenregeling?

Werkgever X stelt projectmanagers ter beschikking voor IT-gerelateerde projecten. Het werk door de managers wordt doorgaans uitgevoerd bij de klant. De duur van de opdrachten varieert. Tijdens een boekenonderzoek bleek onder meer dat een werknemer meer dan twee jaar een huisvestingsvergoeding had gekregen. De tweejaarstermijn geldt volgens X per tewerkstelling en niet voor de gehele dienstbetrekking. De inspecteur is het daarmee niet eens en handhaaft zijn naheffingsaanslagen LH over 2009. Het Gerechtshof Den Haag (22mei 2013, nr. 12/00338) stelt vast dat uit de wettekst niet volgt of de tweejaarsperiode per opdracht of tewerkstelling geldt of in zijn totaliteit over iemand zijn dienstbetrekking. Wel is af te leiden dat er een verband moet zijn tussen de vergoeding en een periode van ten hoogste twee jaren. Het hof oordeelt dat iemand die tijdens zijn dienstbetrekking verschillende keren komt te staan voor het maken van kosten van dubbele huisvesting ter zake van de dienstbetrekking, elk van die keren die kosten onbelast kunnen worden vergoed voor een periode van maximaal twee jaren. De staatssecretaris gaat niet in cassatie en geeft daarbij de volgende toelichting:

 

In casu is sprake van een aan een werknemer betaalde vergoeding van dubbele huisvestingskosten over een periode van langer dan twee jaren. Binnen deze periode is sprake geweest van verschillende tewerkstellingen op verschillende plaatsen. Per tewerkstelling is noolt sprake geweest van een periode van langer dan twee jaren. Het hof heeft geoordeeld dat voor de in artikel 15b, eerste lid, aanhef en letter i, van de Wet LB 1964 genoemde termijn van twee jaren waarover de vergoeding van dubbele huisvestingskosten vrijgesteld vergoed kan worden, dient te worden opgevat als een termijn per tewerkstelling en niet zoals de rechtbank had beslist als een termijn per dienstbetrekking. Dat oordeel acht ik juist. Binnen de Belastingdienst is eerder uitgedragen dat de tweejaarstermijn binnen een dienstbetrekking geldt per tewerkstelling op een bepaalde plaats. Voor de duidelijkheid merk ik nog wel op dat dit niet geldt bij twee opeenvolgende tewerkstellingen (met een korte tussenperiode) op dezelfde plaats, tenzij sprake is van twee van elkaar onafhankelijke tewerkstellingen. Voor de werkgever geldt daarvoor een zwaardere bewijslast (overtuigend aantonen).

 

De toelichting van de staatssecretaris lijkt duidelijk. Toch resteren er nog wat vragen. In de loonbelasting kennen we praktisch bezien twee vrijstellingen voor kosten van dubbele huisvesting. De ene ziet op de dubbele huisvestingskosten die een werknemer heeft die (voorlopig) nog niet naar zijn nieuwe vaste (!) werkplek wil verhuizen bij de aanvaarding van een baan ver van de woning van de werknemer of na bijvoorbeeld een bedrijfsverplaatsing. Daarnaast geldt er een vrijstelling voor “ambulante” werknemers, werknemers op dienstreis of werknemers die tijdelijk een project uitvoeren. Onder de werkkostenregeling is de eerste vrijstelling komen te vervallen (alleen werknemers geworven uit het buitenland kunnen nog deze onbelaste vergoeding ontvangen, zie artikel 31a, tweede lid, letter e Wet LB 1964). De tweede vrijstelling geldt wel nog steeds en is onder de werkkostenregeling opgenomen in artikel 31a, tweede lid, letter b. Gericht vrijgesteld zijn de kosten van: “tijdelijk verblijf in het kader van de dienstbetrekking, niet zijnde een tijdelijk verblijf als bedoeld in onderdeel e, alsmede maaltijden met een meer dan bijkomstig zakelijk karakter”. Volgens de staatssecretaris geldt die vrijstelling voor werknemers op zakenreis, ambulante werknemers in het algemeen en werknemers op tijdelijke projecten (waaronder volgens de site van de Belastingdienst ook wordt verstaan dubbele huisvesting gedurende de proeftijd). Wat onder tijdelijke projecten wordt verstaan is niet nader gedefinieerd. De wettelijke bepaling dat huisvesting buiten de woonplaats na 2 jaar (per project bezien dus) per definitie belast is, is vervallen. De toekomst zal moeten uitwijzen wanneer een project “te lang” is.
Uiteraard staan wij tijdens de nieuwe workshops stil bij alle ontwikkelingen.