Home Contact

Werkkostenregeling.net

 

Rariteiten Handboek Loonheffingen

Ga naar


De nieuwe workshop
De werkkostenregeling 2015
2 sporen
Totaal vernieuwd en uitgebreid

Alles weten over de Werkkostenregeling? "De Werkkostenregeling 2015: 2 sporen". In de nieuwe workshops gaan we natuurlijk in op de veranderingen en verbeteringen die het ministerie van Financiën voorstelt. Ook aandacht voor "hoe verander ik de arbeidsvoorwaarden", "de onderbouwing van de vaste kostenvergoeding" en "hoe voer ik zelf een scan uit". De nieuwe workshops zijn geschikt voor personen die zich voor het eerst verdiepen in de werkkostenregeling maar door de nieuwe onderdelen ook prima als aanvulling op de workshops die in 2010, 2011,2012 en 2013 gehouden zijn. Lees hier meer over de workshops. Kijk voor meer informatie en de data op www.bdo.nl/alp.
.


 

Rariteiten in Handboek Loonheffingen
Het Handboek Loonheffingen 2011 bevat een aantal rariteiten met betrekking tot de werkkostenregeling. Zo staat er in vermeld dat geschenken met een ideële waarde belastingvrij zijn. En ook wijkt het handboek voor wat betreft huisvesting buiten de woonplaats en maaltijden af van hetgeen daarover tijdens de parlementaire behandeling en in de toelichting op de Uitvoeringsregeling Loonbelasting 2011 is gesteld.

 

Geschenken met een ideële waarde
Hoewel de expliciete vrijstelling die in de wet stond is vervallen staat in het handboek:

"Verstrekkingen met ideële waarde Als u bij het beëindigen van de dienstbetrekking, ter gelegenheid van een dienstjubileum van een werknemer, een jubileum van de werkgever, of naar aanleiding van feestdagen zaken verstrekt die hoofdzakelijk een ideële waarde hebben, behoren deze niet tot het loon. Denk aan een portret dat of een vulpen die uw werknemer krijgt bij een dienstjubileum."

Dat lijkt te suggereren dat dit ook onder de werkkostenregeling geldt. Twijfel zou kunnen ontstaan omdat na deze alinea een nieuwe alinea volgt:

Geschenken in natura die tot het loon behoren
"Maakt u gebruik van de oude regeling van vrije vergoedingen en verstrekkingen, dan mag u voor geschenken in natura die tot het loon behoren, eindheffing toepassen als de waarde van het geschenk niet meer is dan € 70 per kalenderjaar (zie ook paragraaf 22.7). Is de waarde van het geschenk hoger, dan mag u over het meerdere ook eindheffing toepassen als de waarde van alle verstrekkingen op jaarbasis maximaal € 272 is en maximaal € 136 per geschenk (zie paragraaf 22.4). Ook kunt u tot een bedrag van € 200 gebruikmaken van eindheffing voor bovenmatige verstrekkingen (zie paragraaf 22.8).

Als u gebruikmaakt van de werkkostenregeling, dan kunt u de waarde van deze geschenken in natura als eindheffingsloon onderbrengen in uw vrije ruimte of belasten als loon van de werknemer."

De laatste opmerking lijkt echter te verwijzen naar uitsluitend de geschenken die tot het loon behoren.

Het is overigens ook wel verdedigbaar dat de geschenken met een ideële waarde tot de categorie bijzondere verstrekkingen behoren die onbelast zijn (zoals de fruitmand bij ziekte en rouwkrans bij overlijden van de werknemer).

 

Huisvesting
Over huisvesting staat onder meer het volgende in het handboek:

" U maakt gebruik van de werkkostenregeling

Verstrekt u huisvesting voor het vervullen van de dienstbetrekking, dan zijn er drie mogelijkheden. Huisvesting op de werkplek Als de werknemer voldoet aan de volgende voorwaarden, dan is de verstrekking van huisvesting op de werkplek onbelast:
- Uw werknemer woont niet op de werkplek. Hij woont elders.
- Uw werknemer moet redelijkerwijs wel gebruikmaken van de huisvesting. Dit geldt bijvoorbeeld voor de groepsleider die slaapdiensten heeft in een gezinsvervangend tehuis, de brandweerman die op de kazerne slaapt, en de werknemer die aan boord van een schip of op een boorplatform verblijft.

Als aan deze voorwaarden is voldaan, rekent u voor de huisvesting niets tot het loon van de werknemer. Dit geldt ook voor de verstrekking van energie, water en bewassing.

Tijdelijk verblijf
Heeft uw werknemer kosten van tijdelijk verblijf, dan rekent u daarvoor niets tot het loon. Van tijdelijk verblijf is bijvoorbeeld sprake bij verblijf van ambulante werknemers tijdens een dienstreis (zie hierna bij ‘Ambulante werknemers’). Van tijdelijk verblijf is ook sprake als het redelijk is dat uw werknemer (nog) niet bij de plaats van zijn werk gaat wonen. Dit is bijvoorbeeld het geval bij tijdelijke projecten of zolang de werknemer in de wettelijke proeftijd zit."

 

De vrijstelling is ruimer dan eerder in de toelichting werd aangegeven. Zo is eerder aangeven dat een werknemer die nog niet verhuist naar zijn nieuwe standplaats geen aanspraak kon maken op een onbelaste vergoeding voor de dubbele huisvesting.

 

Status handboek
Wat kunnen we met deze uitlatingen? Het handboek is immers geen wet en heeft ook niet dezelfde status als de wet. Toch kan aan de uitlatingen in het handboek vertrouwen worden ontleend, zolang de verstrekte informatie zo duidelijk onjuist is dat de werkgever in redelijk moest beseffen dat dit het geval is. Van dat laatste lijkt geen sprake, hooguit is er sprake van een wat ruimhartige uitleg van de wet. En dat moet kunnen toch?